next up previous
Következő: Bool algebra,bevezetés | Tartalomjegyzék | Előző: : Áramkörök műveleti erősítőkkel

Egyszerű áramkörök bistabil multivibrátorokkal

A következőkben a logikai áramkörrendszerek alapelemeinek néhány alkalmazási példáját ismerjük meg. Ezen példák összetettebb, bistabil multivibrátorokat is tartalmazó, önállóan is működőképes berendezéseket mutatnak be. A 6.10.1. ábrán egyszerű, ún. aszinkron felépítésű bináris előre számlálót látunk. Ez a készülék a JK multivibrátorok közvetlen alkalmazásán alapul. A legelső fokozat állapotváltozásait a bemenet lefutó éle kelti, a további fokozatokét pedig a megelőző fokozatok 1-0 átmenete idézi elő. Az ábrából kitűnik, hogy a kapcsolás bináris számlálóként működik. Látható az is, hogy a multivibrátorok a bemenetükre adott impulzusfrekvenciát a felére csökkentik. Ezek a frekvenciaosztók különösen a kvarcoszcillátorok jeleniek leosztásában jutnak fontos szerephez. Az aszinkron szó arra utal, hogy az első fokozatra jutó jel az egyes fokozatokon bizonyos késéssel terjed előrefelé, ezért egy új állapot felvételénél (pl. az 0111 állapotból a 1000-ba történő átmenetnél) a bistabil multivibrátorok átbillenése nem pontosan ugyanabban a pillanatban következik be. (Az A visszabillenése billenti B-t, majd ez billenti C-t stb.)


6.10.1. ábra


A bináris számláló előbbi változata előre felfelé számolt: a 6.10.2. ábrán látható áramkör az ún. visszafelé számláló. Ennél felhasználjuk, hogy bináris visszafelé számlálásnál a következő helyiértékben akkor kell változást előidézni, ha az előző helyiértékben logikai 0 - 1 átmenet jön létre.


6.10.2. ábra


A 6.10.3. ábrán a két áramkör kombinációjaként bináris oda-vissza számláló egy fokozatát látunk. (Az irányt kijelölő vezeték állapotától függően a következő fokozatra jutó jel vagy a direkt, vagy az invertált kimenetről jut tovább.)


6.10.3. ábra


Gyakran van szükség olyan számlálóra, mely nem kettes számrendszerben számol, hanem például tizenhármasban. Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy (lásd 6.10.4. ábra) a tizenharmadik beérkező impulzus után a számláló kapcsolást nullázzuk. Ennek legegyszerűbb módja egy alkalmasan megválasztott ÉS áramkörön alapul: ez detektálja az ABCD=1011 állapotot és a kimenete a direkt Reset áramkörön keresztül nullázza a bistabilokat. Ez az eljárás tulajdonképpen univerzálisnak tekinthető: bármilyen számláló tartalom detektálható ily módon, tehát ún. "n" alapú számláló kapcsolást állítottunk elő.


6.10.4. ábra


A tízes számrendszerben számláló kapcsolásoknak kiemelkedő szerepük van, ezért számos különböző áramkört találtak ki speciálisan erre a célra. A 6.10.5. ábrán egy BCD (binary coded decimal) számlálót látunk. Ez tíz egymástól eltérő állapotot képes felvenni, méghozzá úgy, hogy 0-10-ig kettes számrendszerben számol, a négy bistabil multivibrátor többi lehetséges állapotát kihagyja. (Az A multivibrátor impulzusszám-felező, a további három szabályos bináris számláló egészen a kilencedik impulzus beérkezéséig.)


6.10.5. ábra

Ekkor D is 1 állapotba kerül, tehát D=0 lesz, ami az A bistabil 1 - 0 átmeneténél esedékes B változást megakadályozza. Ugyanakkor azonban a D bistabil K bemenetén jelenlevő 1 beíródik, így az a fokozat is nullázódik.) Az ún. szinkron számlálókra a 6.10.6. ábrán láthatunk egy példát. Itt mindegyik bistabil állapotváltozása ugyanazon órajel 1 - 0 átmeneténél következik be. Az áramkör működése azon a megfigyelésen alapul, hogy kettes számrendszerben történő számlálásnál egy fokozatot akkor kell 1 állapotba billenteni, ha az összes megelőző fokozat 1 állapotban volt.


6.10.6. ábra


A legkülönbözőbb digitális készülékekben gyakran fordulnak elő ún. shiftregiszterek. Ezek olyan bistabil multivibrátorokból álló kapcsolások, melyeknél a lánc minden tagjába az óraimpulzus hatására átíródik az őt közvetlenül megelőző bistabil tartalma. Így a tárolt információ az óraimpulzusok ütemében egy helyiértékkel továbbhalad. A 6.10.7. ábrán D illetve JK típusú multivibrátorokkal megvalósított shiftregisztert láthatunk, a 6.10.8. ábrán pedig a mindkét irányban léptethető shiftregisztert mutatunk. (Természetesen a léptetés irányát egy logikai jelnek kell megszabnia.)


6.10.7. ábra


6.10.8. ábra


A shiftregiszterek igen nagyszámú feladat ellátására alkalmasak. Felhasználhatók egy igen fontos szerepkörben: soros-paralell illetve paralell-soros átalakítóként. Az időben egymás után érkező bemenő információ ugyanis egyidejűleg vehető ki a regiszterből, illetve párhuzamosan beírt információ a regiszter léptetésével annak kimenetén időben sorosan vehető ki. Nyilvánvalóan jól használható a shift- regiszter digitális számítógépek aritmetikai egységében: a léptetés kettővel való szorzásnak vagy osztásnak felelhet meg. Ha a shiftregiszter kimenetéről az információt a bemenetre visszacsatoljuk, akkor a számlálólánc "tartalmát" az órajel "körbe pörgeti". Ez az áramkör az ún. "ring-scaler", gyűrűs számláló. (Úgy működik, mint egy végtelenített magnetofonszalag.)


6.10.9. ábra


A 6.10.10. ábrán egy érdekes áramkört látunk. Itt a kimenetet invertálva vezetjük vissza a bemenetre. Az elnevezés ezután érthető: Moebius számlálónak hívják ezt az elrendezést. Érdekessége a kapcsolásnak, hogyha a 00000 állapotból indulunk ki, akkor pontosan 10 órajel után visszajutunk a kiinduló állapotba - ez a fura kapcsolás tehát egy decimális számláló.


6.10.10. ábra


A 6.10.11. ábrán egy shiftregiszterből kialakított kapcsolás vázlatát láthatjuk. A bemenetet a kimenet és a - hozzá képest - késleltett kimenet egy sajátos logikai kapcsolata (XOR) szabja meg. Nézzük meg, hogyan alakul a kimenet, ha a 0000 állapotból indulunk. Könnyű belátni, hogy az órajel hatására semmi sem változik, a shiftregiszter elemei folyamatosan 0 értékűek lesznek.


6.10.11. ábra


Ha azonban pl. az 1000 állapotból indulunk, akkor a rendszer állapotai változni kezdenek és 15 órajel után visszajutunk a kiinduló állapotba. (Lásd jobboldali ábra.) A változások eléggé furcsák - a kimeneti bináris értékek "összevissza" változnak. Ha ezeket az egymást követő fej/írás értékeket valahol látnánk, joggal merülne fel bennünk az a gyanú, hogy ezek "véletlenszerűen" követik egymást. (Az ábrán látható gráfot állapot-átmeneti-diagramnak hívják.) Teljesen természetes, hogy az eredmény nem igazi véletlen, hisz egy determinisztikus rendszer generálta a kimenő jelsőrozatot, amelyik kiméletlenül, periódikusan ismétlődik. Nyilvánvaló az is, hogy a kimenő sorozatban maximálisan négy 1-es szerepelhet egymás után, és legfeljebb három 0 követheti egymást. Az "igazi" véletlen sorozatokban a 0 és 1 sorozatok tetszőleges hosszúságúak lehetnek. Azt is érdemes észrevenni, hogy az n-ik és (n-1)-ik fokozat összegét - persze bináris összegét - vezetjük vissza a bemenetre. (Ennek a sajátos áramkörnek tehát van valamelyes köze a Fibonacci számokhoz is...) Természetesen vetődik fel a kérdés, lehet-e hosszabb ún. álvéletlen jelsőrozatokat generálni az ábrán látható séma szerint, a shiftregiszter fokozatszámának növelésével. Matematikusok alaposan megvizsgálták ezt a kérdést és azt találták, hogy minden n-hez (n a shiftregiszter fokozatainak száma) lehet találni olyan visszacsatoló hálózatokat, amelyek ún. maximális hosszúságú szekvenciát állítanak elő (vagyis a kimenőjel csak 2n-1 lépés után ismétlodik). Általában azonban nem csak két fokozatról kell viszacsatolnunk, hanem n különböző értékeinél esetleg többről is. Ezeket az értékeket XOR-oznunk kell, vagyis a bináris összeget kell előállítanunk. Az alábbiakban megadjuk néhány n-hez, hogy a shiftregiszter melyik fokozatáról kell a visszacsatoló hálózatot táplálnunk. Az l,m,n értékek a shiftregiszternek a visszacsatolásban résztvevő fokozatainak a számát jelölik.


n l,m,n
6 5,6
8 4,5,6,8
16 4,13,15,16
22 21,22
24 17,22,23,24
29 27,29
36 25,36


A fentiek szerint tehát egy n = 24 bistabilból álló shiftregiszterből a 6.10.12. ábra szerint készíthetünk maximális hosszúságú álvéletlen generátort.


6.10.12. ábra
A fenti áramkör adta lehetőségek szinte kimeríthetetlenek. Ha a fokozatok számát 100-ra választjuk (ami sem hardware, sem software megvalósítás szempontjából sem tekinthető lehetetlennek), akkor 10 MHz órajellel járatva a rendszert, az ismétlődés ideje jóval meghaladja az univerzum életkorát (!!!). A kimenő jelsőr joggal tekinthető véletlenszerűnek. Álvéletlen generátorokat elsősorban zajszerű jelek előállítására használnak. Érdekes technikai lehetőség: véletlenszerű jelek, de megismételhetők. Alkalmazzák őket számítógépek véletlenszám generátoraiként is. Nagyon fontos szerepük van információk titkosításában, illetve a titkosított információk visszaállításában.
next up previous
Következő: Bool algebra,bevezetés | Tartalomjegyzék | Előző: : Áramkörök műveleti erősítőkkel


1999-09-23