next up previous
Következő : Közös bázisú erősítő | Tartalomjegyzék | Előző : Emitterkövető, közös kollektorú erősítő

Differenciálerősítő, hosszú-farkú pár.

Az 1.5.1.a. ábrán olyan elrendezést látunk, melynek két bemenete és két kimenete van. A két tranzisztor az emittereken keresztül kapcsolódik egymással, így kiérdemli az emittercsatolt erősítő elnevezést is. Az áramgenerátor I0 áramán a két tranzisztor munkapontjaiknak megfelelően "testvériesen" osztozik meg. Az áramkör mind felépítésében, mind működésében alapvetően szimmetrikus. Ez segít az erősítő jellemzőinek meghatározásában. Ha a két bázis feszültsége megegyezik, nyilván azonos lesz a két kollektoráram is. Ha az egyik bázis feszültsége magasabb, mint a másiké, akkor ezen a tranzisztoron több áram fog keresztülfolyni. Az 1.5.1.b. ábra X-alakú árammegoszlási karakterisztikája azt a tényt rögzíti, hogy az állandó értékű I0 áram a két tranzisztor között csak olymódon oszolhat meg, hogy az az áram, amelyik az egyik kollektorból hiányzik, megjelenik a másik kollektorban. Az árameloszlást - legalább is elvben - csak a bemeneti feszültségek különbsége szabja meg. Innen a differenciálerősítő elnevezés, ami természetesen pontatlan kifejezés, mert legfeljebb differencia-erősítőről beszélhetnénk. Ha a bemeneti feszültségek egyidejűleg azonos irányba mozdulnak el, tehát azonos mértékben együtt növekszenek vagy együtt csökkennek, akkor a kimeneteken ennek semmi jelét sem észleljük, mert az árammegoszlás nem változik:

\begin{displaymath}u_{k1} = 0 , \qquad \qquad \qquad u_{k2} = 0.\end{displaymath}

(Persze a közös emitterfeszültség módosul!) Ha azonban az 1. bemeneten $\Delta u/2$ nagyságú növekedést, a 2. bemeneten pedig ugyanakkora feszültségcsökkenést hozunk létre, a közös emitterpont feszültsége változatlan marad, az árammegoszlás azonban változik, mégpedig a $\Delta u/2$ feszültségváltozásnak megfelelően növekszik illetve csökken a két kollektor árama. Ezzel tulajdonképpen eljutottunk az erősítés értékéhez: ha csak az egyik bemenetet változtatjuk $\Delta u$ értékkel, az emitterfeszültség $\Delta u/2$ értékkel módosul, vagyis mindkét tranzisztor $\Delta u/2$ nagyságú - természetesen ellenkező előjelű - vezérlőjelet kap. A kapcsolás feszültségerősítése a közös emitteres kapcsolás fele lesz:

\begin{displaymath}u_{k1} = -{R_{C1}\over h_{11}} h_{21} {\Delta u\over 2} \qqua...
...d \qquad
u_{k2} = {R_{C2}\over h_{11}} h_{21}{\Delta u\over 2}\end{displaymath}


1.5.1. ábra


Differenciálerősítőknél kétfajta feszültségerősítésről beszélhetünk. Ha a bemenetek azonos irányban mozognak, akkor az ún. közösmódusú erősítést kell figyelembe vennünk (ez ismereteink jelen stádiumában zérus), ha pedig ellenkező irányúak, akkor az ún. differenciálmódusú erősítés a mértékadó. A fenti gondolatmenet eredményeként azt is beláthatjuk, hogy az egyes tranzisztorok h11 ellenállására $\Delta u$ bemeneti feszültségkülönbség mellett csak $\Delta u/2$ feszültség jut, így ezek árama ennek arányában csökken, vagyis a bemeneti ellenállás értéke 2h11 értékure adódik. Ezzel az erősítő legfontosabb jellemzőit meghatároztuk. Záró gondolatként megjegyezzük, hogy a kimeneti ellenállások triviális módon a kollektorellenállások értékeivel egyeznek meg. A differenciálerősítő áramkörök igen fontosak, mert a nagyon sokoldalúan használatos ún. műveleti erősítők ezeken alapulnak. Az áramkör kimenetein ellentétes fázisú jelek jelennek meg, tehát az áramkör fázishasító kapcsolásként is használható. Nem elhanyagolható előny az sem, hogy a differenciálerősítő értékes fegyver a Miller effektus elleni küzdelemben.


1.5.2 ábra


Az áramkör gyakorlati megvalósításánál az áramgenerátort egy tranzisztor kollektora jelenti (1.5.2.a. ábra). Annak érdekében, hogy az áramgenerátor árama lehetőleg ne függjön a hőmérséklettől, a "kutyaharapást a szőrével" elvet alkalmazzák. Az áramgenerátor tranzisztorának bázis-emitter diódája természetszerűleg hőfokfüggő. Ezt a hőfokfüggést egy másik hőfokfüggő elem beiktatásával kompenzálják: a bázisfeszültséget is dióda (illetve diódák) szabályozza. Az 1.5.2.b. ábrán láthatjuk az áramgenerátor kialakításának egy gyakori változatát, az ún. áramtükröt. Az. 1.5.3. ábra a differenciálerősítő egy nagyon fontos és érdekes alkalmazási lehetőségére utal. Ha az áramgenerátor tranzisztorát vezéreljük, akkor a generált áram nagysága változik. Ha a bemenetek valamelyikét változtatjuk, akkor változik a két tranzisztor közötti árammegoszlás. Ennek eredményeként a kimenő feszültség a két vezérlőfeszültség szorzatával lesz arányos, tehát egy valódi szorzó áramkörhöz jutottunk. Az 1.5.4. ábra olyan differenciálerősítőt mutat, ahol az áramgenerátor helyett csak egy ellenállás szerepel. Ez esetben nyilván zérustól eltérő közösmódusú erősítést kapunk. Alapegyenleteink:

\begin{displaymath}u_{b1} = i_{b1}(h_{11}+R^\prime) + i_{b2} R^\prime \qquad
u_...
...me + i_{b2}(h_{11}+ R^\prime) \qquad
R^\prime = (h_{21}+1)R_E\end{displaymath}


\begin{displaymath}-u_{ki} = \underbrace{{h_{21}R_{C1}\over 2h_{11}}
}_{diff.~m...
...{k\ddot{o}z\ddot{o}s~
m\acute{o} dus} {u_{b1} + u_{b2}\over 2}\end{displaymath}


1.5.3/4. ábra


1.5.5. ábra


A differenciálerősítők jellemzőjeként meg szokták adni az ún. közösmódus elnyomási tényezőt (Common Mode Rejection Ratio, CMRR), ami a közös- és a differenciálmódusú erősítés hányadosa. Azt is meg kell említenünk, hogy ha csak a differenciálerősítő egyik bemenetére adunk jelet, a másikat földpotenciálon tartjuk, akkor az áramkört úgy is tekinthetjük, mintha egy közös bázisú fokozatot egy emitterkövetővel hajtanánk meg. (1.5.5. ábra.)


next up previous
Következő : Közös bázisú erősítő | Tartalomjegyzék | Előző : Emitterkövető, közös kollektorú erősítő


1999-09-23