next up previous
Következő: Hetedik fejezet: Az analóg es digitalis mérések összehasonlítása | Tartalomjegyzék | Előző: Inverterek, alapáramkörök

Bistabil multivibrátorok

A bistabil multivibrátorral felületesen már találkoztunk az impulzustechnikai áramkörök között. (5.6.4. fejezet.) Itt kicsit alaposabban megvizsgáljuk különböző típusaikat. A bistabil multivibrátor alapjában véve szembekapcsolt inverterekből áll. Ha a 6.9.1. ábra szerinti kapcsolást készítjük el, és a szabadon hagyott bemenetekre 1-et kapcsolunk, akkor az áramkör egyik kimenete 0, a másik 1 értéken lesz. Természetesen az ábrából nem tudjuk megmondani, hogy éppen most melyik, milyen értékű. Ha az egyik bemenet 0, a másik pedig 1, akkor az áramkör kimenetei egyértelműen meghatározhatók. Ha a két bemenetre 0 érték kerül, mindkét kimenet 1 értékű lesz. A bemenetek (egyidejű) 1-re változása utáni állapotot nem tudjuk előre megmondani. Azt, hogy melyik kimenet lesz 1, az dönti el, hogy a két tranzisztor közül melyik volt a gyorsabb működésű, vagy melyik kollektorát terhelte nagyobb kapacitás. Az áramkör ilyen feltételek mellett tehát nem használható egyértelműen.


6.9.1/2. ábra


A 6.9.2. ábra már egy kicsit jobban áttekinthető áramkört mutat. Ez az ún. RS bistabil (R - Reset, törlés, S - Set, beírás). Most természetesen az R = 1 és S = 1 -et kell kerülnünk. Rendkívül érdekes és fontos az órajel (CL - CLock) vezeték megjelenése. A nagyobb, bonyolultabb logikai áramkörök egyes részei ugyanis különböző időtartamok alatt fejezik csak be funkcióikat. Hogy ezen időkésések változatosságából ne álljon elő hiba, általában azt a megoldást választják, hogy az áramkörök egy periódikus vezérlőjelet (szinkronjel, órajel) kapnak, amelynek időtartamát a legnagyobb elképzelhető időkésés szabja meg. A 6.9.2. ábrán a CL jel 1 értékének időtartama alatt (és csak ekkor) íródik be a bistabil multivibrátorba R és S értéke, ami azután a bistabil állapotát megszabja. Ez az órajel tehát a bemeneteket "kapuzza" - a további áramkörök csak ezen idő-ablak alatti bemeneti állapotokról szerezhetnek értesülést. A digitális berendezések túlnyomó többsége ún. szinkron hálózat, vagyis van benne egy, az események bekövetkezési ütemét vezérlő periódikus jelforrás. Az aszinkron hálózatok lehetnek gyorsabbak, de "megszelidítésük" eléggé fáradságos. Az előzőekből már kitűnik, hogy az RS multivibrátor állapotát részben a bemenetek pillanatnyi értékei, részben pedig az áramkör előző állapota szabja meg. Minderről ékesszólóan számol be az áramkör igazságtáblázata. Az igazságtáblázat bemenetei R és S értékei, valamint a bistabil Q kimenetének n-ik időpontbeli értéke. Az n+1 -ik kimeneti állapot pedig a következő órajel lefutása után áll elő. \fbox{RS} truecm
R S Q(n) Q(n+1)  
0 0 0 0 Állapotváltozás nincs
0 0 1 1  
0 1 0 1 Beírás
0 1 1 1  
1 0 0 0 Törlés
1 0 1 0  
1 1 0 - Nem megengedett állapot
1 1 1 -  


6.9.3. táblázat


Láthatjuk, hogy a bistabilba beírhatunk, törölhetjük állapotát. A bemeneteknek azonban vannak tiltott állapotai is. Ez néha kényelmetlen, külön kell arra figyelni, hogy ilyen kombinációk ne fordulhassanak elő. Részben ennek kiküszöbölésére készítették a JK bistabilt. (A J és K betűknek nincs külön jelentésük.) Olyan áramkört konstruáltak, amelyik követi az RS multivibrátor szabályait, ha azonban a J és K bemenetre egyidejűleg kerül 1, akkor a kimenet az előző állapothoz képest invertálódik. Az igazságtáblázat tehát:


\fbox{JK} truecm
J K Q(n) Q(n+1)  
0 0 0 0 Állapotváltozás nincs
0 0 1 1  
1 0 0 1 Beírás
1 0 1 1  
0 1 0 0 Törlés
0 1 1 0  
1 1 0 1 Komplementálás
1 1 1 0  


6.9.4. táblázat


Ilyen áramkört - elvileg - legegyszerűbben a 6.9.5. ábra szerint készíthetünk. Itt láthatóan az ellenkező oldali kimenetet csatoljuk vissza a bemenetre. Az áramkör azonban jószerével hasznavehetetlen: ha az órajel túl hosszú, akkor a rendszer oszcillátorrá válik, mely ki tudja, hol áll meg.... Éppen ezért egy másik megoldás terjedt el. A 6.9.6. ábra az ún. master-slave típusú, lefutó-él vezérlésű JK bistabil multivibrátort mutatja. Építő elemként NAND áramkört használtunk.


6.9.5. ábra


Eléggé élesen kitűnik a két bistabil multivibrátor (CD és GH). Megtalálhatjuk a keresztbe futó visszacsatoló vezetékeket is. Az L jelű inverter megjelenése azonban alapvetően új helyzetet teremt: most ugyanis nem lehetséges a zárt hurkú oszcillátor kialakulása, mert az AB és EF kapuk csak ellenütemben vezethetnek.


6.9.6. ábra


Az áramkör működésének tanulmányozásához feltüntettük egy órajel-ciklus eseményeit. Az órajel 0 értékről 1 -re, majd ismét 0 -ra változik. J és K 1 értékűek, az órajel hatására az áramkör kimeneti állapota tehát invertálódik. Az áramkör kezdeti értékei és bekövetkező változások az áramkör minden pontján nyomon követhetők. További fontos multivibrátor típus az ún. D (Delay - késleltető) bistabil. Az órajel a D vezetéken található logikai szintet "beírja", az áramkör ezt megőrzi. (Úgy is mondhatnánk: a D vezeték logikai értékét "mintavételezi" az órajel, az áramkör pedig tárolja a mintavett értéket.) Az áramkör JK bistabillal történő realizását, valamint igazságtáblázatát a 6.9.7. ábrán láthatjuk.


\fbox{D} truecm
D Q(n+1)
0 0
1 16.9.7. ábra


Utolsóként a T (trigger) bistabilt említjük. A 6.9.8. ábra az áramkör egy lehetséges megvalósítását mutatja. Megtaláljuk a nagyon egyszerű igazságtáblázatot is.


\fbox{T} truecm
T Q(n) Q(n+1)  
0 0 0 Állapotváltozás nincs
0 1 1  
1 0 1 Komplementálás
1 1 0  6.9.8. ábra


Természetesen nem csak NAND áramkörökból építhetők bistabilok, hanem NOR, vagy egyéb, invertert tartalmazó kapcsolásokból is. A legtöbb bistabilt ellátják direkt beíró és direkt nullázó bemenetekkel is (preset és clear). Ezeken a bemeneteken keresztül a JK illetve RS bemenetekről függetlenül is meghatározott helyzetbe állíthatók a multivibrátorok.


next up previous
Következő:
Hetedik fejezet: Az analóg es digitalis mérések összehasonlítása | Tartalomjegyzék | Előző: Inverterek, alapáramkörök


1999-09-23