next up previous
Következő : Különböző oszcillátorok | Tartalomjegyzék | Previous : Frekvenciakarakterisztika kompenzálás

Az oszcilláció feltétele

Az előző fejezetben olyan összefüggést vezettünk le, amely a visszacsatolt erősítő erősítését adja meg általános esetben. Összefüggésünk - a visszacsatolás előjelének figyelembe vételével - pozitív visszacsatolásra is alkalmazható. Végezzünk egy gondolatkisérletet: adjunk a visszacsatolás nélküli erősítő bemenetére akkora - szinuszos - jelet, hogy a lehető legnagyobb kimenőjelet kapjuk meg. (A kimenőjel amplitudója nyilván korlátos, ha más nem is, de a tápfeszültség bizvást behatárolja.) Kezdjük nagyon óvatosan, kicsiny lépésekben haladva pozitív visszacsatolást alkalmazni. Nyilván az erősítés növekszik, azonos nagyságú kimenőjelhez egyre kisebb bemenőjel szükséges. Egy kis gondolati szaltó: ha $A\beta = 1$ -et elérjük, kimenőjelet zérus bemenőjel mellett is kapunk: vagyis a rendszer oszcillátorrá vált.


4.1.1. ábra


A 4.1.1. ábra ezt mutatja. Rezgés akkor jön létre, ha a hurokerősítés abszolut értéke eléri az egységnyi értéket, az $A\beta$ - hoz tartozó fázisszög pedig $2\pi$ egészszámú többszöröse. Rezgés azon a frekvencián jön létre, ahol ezek a feltételek teljesülnek. Az oszcillátorok tehát erősítőből, valamint visszacsatoló hálózatból állnak. Az esetek többségében a visszacsatoló hálózatba kerülnek azok az elemek, amelyek a rezgésfrekvenciát megszabják. Az oszcillátorok kimenőjel-amplitudója azonban mindig korlátos. Így az oszcillátorok általános sémájához elengedhetetlenül hozzátartozik egy amplitudó limitáló fokozat is - ez rendszerint az erősítő végfokozata. Vegyük észre, hogy az oszcilláció feltételi egyenleteiből nem lehet a rezgés amplitudójáról információt kapni, erre csak eléggé nehézkes módszerek állnak rendelkezésre. További fontos megjegyzés: gyakorlati tény, hogy a keletkező jel annál szinuszosabb, minél jobban megközelíti $A\beta$ értéke az egységet, persze felülrol.


next up previous
Következő : Különböző oszcillátorok | Tartalomjegyzék | Previous : Frekvenciakarakterisztika kompenzálás


1999-09-23