next up previous
Következő : Szinuszos jelek modulációja és | Tartalomjegyzék | Előző : Az oszcilláció feltétele

Különböző oszcillátorok

Nagyon sokfajta oszcillátor kapcsolás ismeretes és használatos. Itt csak az elvileg legfontosabbakat vesszük sorra. A 4.2.1. ábra bal oldalán egy nagyon egyszerű RC hálózat rajza látható. Ez a hálózat arról nevezetes, hogy létezik egy olyan frekvencia, amelynél a kimenőjel fázisa megegyezik a bemenőjel fázisával. Ezen a frekvencián a hálózat erősitése 1/3 . Ha ehhez a hálózathoz olyan erősítőt kapcsolunk, aminek az erősítése 3, vagy annál kicsivel nagyobb, és a kimenetet a bemenetre visszavezetjük, akkor rezgő rendszerhez jutunk.


4.2.1. ábra


A háromszoros erősítőt legegyszerűbb egy műveleti erősítő negatív visszacsatolásával létrehozni. Így jutunk el az ún. Wien-hídas oszcillátorhoz. (Az elnevezés magyarázata: egy majdnem teljesen kiegyenlített Wien-híd ici-pici kimenőjelét erősíti a nagy erősítésű rendszer kimenőjellé, hogy az táplálja a híd bemenetét...) Az áramkör egy gyakori változatában a negatív visszacsatolási ágban izzólámpát alkalmaztak. Ennek ellenállása ugyanis a rájutó teljesítmény hatására növekszik. Ha tehát növekszik a kimenőjel amplitudója, akkor nő a negatív visszacsatolás mértéke, csökken az erősítés, ami lecsökkenti a kimenőjel amplitudóját - az izzólámpa tehát egyfajta amplitudó stabilizálást eredményez. Megjegyezzük, hogy újabban termisztorokkal, vagy egyéb negatív hőkoefficiensű ellenállásokkal készítik ezt az áramkört. A 4.2.2. ábra az ún. fázistoló oszcillátort mutatja. Az RC létrahálózat azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy az $\omega$ frekvencián fázist fordít. Ekkor a bemenőjel 1/29-ed része jut a hálózat kimenetére. Ha tehát egy legalább 29-et erősítő - önmagában is fázist fordító - erősítő fokozathoz kapcsoljuk, akkor rezgő rendszerhez jutunk. A kapcsolási elrendezés a komplementer hálózat esetén is működik, vagyis az R és C elemek kölcsönös cseréje után is.


4.2.2/3. ábra


Eddig olyan oszcillátorokat láttunk, amelyek csak RC elemeket tartalmaztak. Természetesen lehet rezgőköröket is használni frekvencia megszabó elemként, kihasználva azt, hogy a párhuzamos rezgőkör csak a rezőnanciafrekvenciáján jelent számottevő ellenállást, illetve azt, hogy a soros rezgőkör rezőnancia-ellenállása zérus, vagy legalább is nagyon kicsi. A 4.2.3. ábrán erre látunk példákat. Az első változatnál a párhuzamos rezgőkör csak a rezőnanciafrekvencián jelent akkora ellenállást, hogy a pozitív visszacsatolás domináljon. A második áramkörben a soros rezgőkör rezőnanciafrekvenciáján gyakorlatilag megszűnik a negatív visszacsatolás, ezért kerül túlsúlyba a pozitív visszacsatolás. Külön kell beszélnünk az ún. kvarckristály oszcillátorokról. A kvarc piezőelektromos tulajdonságú, tehát nyomásra felületén töltések keletkeznek, illetve megfordítva: elektromos feszültség hatására mechanikai feszültség jön létre. Egy helyesen megválasztott alakú kvarclapka tehát mechanikai rezgésekbe kezdhet, ha alkalmas frekvenciájú jellel gerjesztjük. A mechanikai rezgés frekvenciája nyilván a kvarc mechanikai tulajdonságaitól, valamint a lapka geometriai méretétől függ. A kvarc lapka tehát alkalmas lehet egy oszcilláló rendszer frekvenciájának megszabására. Elektronikus áramkörök rezgési frekvenciájának beállítására azért használnak előszeretettel kvarckristályokat, mert ezek rendkívül stabil - időben állandó értékű, hőmérséklettől alig függő - rezgési frekvenciát eredményeznek. Stabilitásuk egyszerű kivitel esetén is eléri a 10-5 - 10-6 értéket. (Ennek reciprokát könnyebb értelmezni: 105 - 106 másodperc alatt jelentkezik 1 másodperc hiba akkor, ha ebből órát csinálunk. Vigyázzunk: ez az adat nem a frekvencia érték pontosságára utal, hanem csak a frekvencia spontán ingadozására, "lötyögésére". A frekvenciát lényegében a kristály gyártásakor, a geometriai méretekkel állítják be. Ez utólag már csak igen kicsiny mértékben szabályozható.) Ha a kristályt termosztátba helyezik - ma már gyártanak igen kicsike méretű, elektronikusan szabályozott termosztátokat - akkor elérhető a 10-8 - 10-10 stabilitás érték is, ami ugyancsak lenyugöző eredmény.


4.2.4. ábra

E rendkívüli stabilitás és reprodukálhatóság következtében a mai elektronika egyik legkedveltebb referenciaeleme a kvarc oszcillátor. Számos mérés pontossága növekedett sok nagyságrenddel annak következtében, hogy a mérendő mennyiséggel arányos frekvenciát állítanak elő és ezt hasonlítják össze a nagypontosságú etalonnal. A 4.2.4. ábrán látjuk egy oszcillátor célra készített kvarckristály elektromos helyettesítő képét, a fiktív áramköri elemek tipikus értékeit, a reaktancia változását a fekvencia függvényében. Vegyük észre, hogy soros és párhuzamos rezőnancia egyaránt lehetséges. Az alkalmazások többségében a soros rezőnanciát használják ki, mivel ennek értéke sokkal kevésbé függ az áramkörhöz óhatatlanul társuló szórt kapacitásoktól. Minden olyan áramkör, amelyik soros rezgőkörrel rezgésre képes, alkalmas lehet kristályvezérelt oszcillátor létrehozására is. A 4.2.5. ábra a. és b. részén két "klasszikus" rezgőkörös oszcillátor tranzisztoros változatát látjuk. Az áramkörök természetesen így - tápfeszültség nélkül - nem működnek, a valóságos áramkörökben azonban szerepelniük kell. Az ábrák célja csak annyi, hogy bemutassák: a rezgőkörben folyó köráram hatására az induktivitáson, illetve kapacitáson kialakuló feszültség miként képes a bemenetre visszahatni. (A Colpitts oszcillátorról még meg kell jegyeznünk, hogy ez tipikusan nagyfrekvenciás oszcillátor, mivel a tranzisztor szórt kapacitásai - mint abszolút minimumok - szabhatják meg a rezgés frekvenciáját.)


4.2.5. ábra


A 4.2.5. ábra c. része egy nagyon gyakran - főként rádió vevőkészülékekben - használt oszcillátort mutat. A kollektorkörben elhelyezett rezgőkör induktív csatolással juttat vissza feszültséget a báziskörbe. Ha ez a "transzformátor" fázist fordít, akkor nyilván egyetlen tranzisztorral is tudunk oszcillátort készíteni. Ez az áramkör egy nagyon érdekes tulajdonságot mutat, ami kicsit részletesebb elemzést igényel, ezért "mikroszkóp" alá helyezzük.


4.2.6. ábra


A 4.2.6. ábra az áramkör egy kis részletét mutatja: a bemenőfeszültség, vagyis az L tekercs végpontjain megjelenő feszültség egy R-C-dióda áramkörre jut. (Feledkezzünk meg arról hogy a valódi áramkörben az R ellenállás nem a földponthoz kapcsolódik.) Tegyük fel, hogy bemenőfeszültségként szinuszos jel érkezik, amelynek amplitudója "jó nagy". A kimenőfeszültség nyomon követésére a bemenőjel kezdetét bontsuk szakaszokra. Az "a" szakaszban a dióda zárt, tehát ha az RC szorzat jóval nagyobb, mint a periódusidő, akkor a kimenet eléggé pontosan követi a bemenetet. Ugyanez igaz a "b" szakaszra is. A "c" szakaszban a dióda kinyit, és ideális dióda esetén a rajta kialakuló feszültség csak zérus lehet. Ezen szakaszban a kondenzátor töltődik, feszültsége megegyezik a bejövő feszültséggel. A szakasz végére a kondenzátor feltöltodik U0 értékre, a bejelölt polaritással. A "d" szakaszban a dióda újra lezár, és a kimenetet a feltöltött kondenzátor, valamint a bejövő jel együttesen szabják meg. A kimeneten kialakuló jelalakot az ábrán láthatjuk.


4.2.7. ábra


A kimeneti jelnek jól észrevehető egyenáramú komponense van - másként kifejezve, a vizsgált elrendezés nevezhető egyenirányítónak, vagy a későbbiek szerint demodulátornak is. A dióda a periódusidő túlnyomó részében zárt, nagyon rövid időre kinyit, hogy a kondenzátor elvesztett töltése ismét pótlódjon. Ha a dióda nyitott, akkor folyik az eredeti oszcillátor áramkörben kollektoráram. A kollektoráram tehát csak kicsiny időszakaszokban folyik ($\Theta$ fázisszögben), vagyis az áramkör úgy működik, mint a játszótéri hinta: minden periódusban rövid ideig kap csak gerjesztő lökést. Ez a kép azt sugallja, hogy előző megfontolásaink korrekcióra szorulnak: nem igaz az a kép, amely szerint a tranzisztor (vagy erősítő) lineáris elemnek tekinthető. Ad absurdum: a tranzisztor a periódusidő túlnyomó részében le van zárva, akár ki is húzhatnánk és valami hasznosat csinálhatnánk vele egy másik áramkörben. Az ábra alapos vizsgálatából azt is kideríthetjük, hogy a bemenő szinuszos jel amplitudójának csökkenésére az áramkör növekvő $\Theta$ folyási szöggel reagál, ami az amplitudó stabilizálását ereményezi. A 4.2.7. ábra a fent leírt áramkörnek és folyamatnak a számítógépes szimulációját mutatja. Jól látható, hogy - a bekapcsolási jelenségek lezajlása után - a kollektoráram impulzusok csak a priódusidő törtrészében folynak. Az oszcillátorokkal foglalkozó tárgykör befejezéséül egy fontos fogalommal ismerkedünk, az ún. negatív ellenállásos oszcillátorokkal. A 4.2.8. ábra alapján egy csillapítatlan rezgést keltő LC rezgőkörös oszcillátort úgy is felfoghatunk, mintha a rezgőkör elkerülhetelen veszteségi ellenállásai (huzalok ellenállása, dielektromos veszteség, sugárzás) mellé párhuzamosan egy azonos értékű negatív ellenállást helyeznénk. A kérdés csupán az, hogy honnan vegyünk negatív ellenállást, vagyis olyan elemet, amelyiknek feszültség-áram karakterisztikájában van olyan szakasz, ahol a feszültség növekedésével az áram csökken. Ilyen speciális félvezető elemek léteznek: az ún. alagútdióda is ezek közé tartozik. De negatív ellenállást viszonylag könnyen létesíthetünk visszacsatolt áramkörökkel is. Erre is látunk példát az ábra jobb oldalán. Érdemes belegondolni: olyan elem, kapcsolás, amelyik karakterisztikája mindenütt negatív, nem létezhet, mert ez korlátlan energiaforrás lenne. Valós rendszerek csak korlátos szakaszokon lehetnek negatív ellenállásúak. Az energiát a tápfeszültségforrásokból nyerik.


4.2.8. ábranext up previous
Következő : Szinuszos jelek modulációja és | Tartalomjegyzék | Előző : Az oszcilláció feltétele


1999-09-23