next up previous
Következő : Frekvencia-szintézis | Tartalomjegyzék | Előző : Különböző oszcillátorok

Szinuszos jelek modulációja és demodulációja

A szinuszos jelek az elektronikában, híradástechnikában nagyon fontosak. Jelentőségük elsősorban abból a tényből fakad, hogy differenciálva, vagy integrálva őket, az eredeti jelhez hasonló, időben eltolt jelet kapunk. RLC - vagyis lineáris - hálózatokon való áthaladásuk tehát alaktorzulás nélküli. Szinuszos jeleket gyakran használnak ezért mérési célokra is. Másik nagy alkalmazási területük: a szinuszos jelek modulációja, valamely hasznos cél érdekében. Általában akkor modulálnak egy ún. vivőjelet egy moduláló jellel, ha a moduláló jel frekvenciasávját alkalmasabb tartományra akarják transzformálni. Tipikus esetként a rádió műsorszórást említjük, ahol a hangfrekvenciák tartományát kell áttenni oda, ahol a jelek hatékony kisugárzása már lehetséges (az antennák geometriai méretei gyakorlatilag megszabják ezt a frekvenciát). Az elektronikus berendezésekben igen gyakran találkozhatunk modulációval, demodulációval: a cél mindenütt az, hogy a műveleteket, erősítést, stb. alkalmasabb frekvenciatartományban tudjuk végezni. Egy $u(t)=U_0\sin (\omega t+\varphi)$ jelnek három mennyiségét befolyásolhatjuk egy moduláló jellel: a jel amplitudóját, frekvenciáját, fázisát. A három lehetőségből itt kettőt fogunk röviden érinteni. Először az amplitudó moduláció kerül sorra. Az amplitudómodulált hullám szinuszos moduláló jel esetében:

\begin{displaymath}u(t)_{mod} = U_0(1+M\sin \omega _m t)\sin \omega _vt\end{displaymath}

alakban írható le, ahol M az ún. modulációs index, mely a moduláció "mélységére" jellemző. A 4.3.1. ábrán láthatunk ilyen amplitudó modulált jelet. A moduláló jel példánkban szinuszos, de tudjuk, hogy minden jel előállítható szinuszos jelek összegeként - ez tehát nem megy az általánosság rovására. A modulált jel amplitudója a moduláló jel változásait követi. A felírt összefüggés más alakban is megjelenhet, az ábrán azt is látjuk, hogy a modulált jel az eredeti vívőből, valamint az összeg és különbség frekvenciákból előálló keverék. E két utóbbit oldalsávoknak is nevezik.


4.3.1. ábra


Az amplitudómodulált jel előállítása lényegében két időfüggvény pillanatonkénti összeszorzását jelenti. Szorzó áramköröket már több vonatkozásban tárgyaltunk, ezeket ismertnek vehetjük. Van azonban az amplitudómodulációnak egy "klasszikus" eszköze is. Tegyük fel,hogy létezik olyan nonlineáris karakterisztikájú elem (pl. dióda), amelyiknek a karakterisztikája közelíthető az I=aU+bU2 formulával. Ha erre az alkatelemre a vívő és a moduláló jel összeg feszültségét adjuk, akkor az áramban meg fog jelenni a szorzatkomponens is (természetesen lesz kétszeres frekvenciájú jel is, de ezt viszonylag könnyű eltávolítani). Ez az ügy hasznos oldala, ha egyszerű eszközökkel akarunk modulációt létrehozni. Mivel elektronikus elemeink kivétel nélkül mind nonlineáris karakterisztikájúak, ezért amplitudó moduláció olyankor is gyakran keletkezik, amikor erre semmi szükség, sőt kifejezetten káros. A keletkező összeg/különbség frekvenciájú jelek egy erősítőben, vagy egyéb rendszerben nem kívánatos torzítást is eredményeznek.


4.3.2. ábra


Az amplitudómodulált jelek demodulálására, vagyis a moduláló jel visszaállítására elvileg az említett négyzetes karakterisztikájú elemet is fel lehetne használni. Ennél gyakrabban használják a 4.3.2. ábrán látható diódás egyenirányító áramköröket. A kimeneti jelek középértéke lényegében a moduláló jel. Frekvenciamodulált jelet a 4.3.3. ábrán láthatunk. A modulált jel amplitudója állandó, frekvenciája viszont a moduláló jel pillanatnyi értékétől függ. Frekvenciamodulációval találkozhatunk elsősorban a jó minőségű műsorszórásban és sok egyéb helyen (pl. a személyi számítógépek kazettás-magnón történő program-tárolásánál). A frekvencia moduláció elvileg legegyszerűbb módja az, hogy készítünk egy rezgőkörös oszcillátort, amelyiknek a frekvenciáját elektromos jellel változtatni tudjuk. Erre több lehetőség kinálkozik: lehet az induktivitás értékét befolyásolni az előmágnesező árammal; lehet a kapacitás értékét módosítani egy lezárt félvezető dióda előfeszültségével; lehet használni a Miller-effektust az erősítés, és így a keltett kapacitás szabályozására; és végül lehet olyan RC oszcillátorokat készíteni, ahol R értékét egy FET tranzisztor vezérlő elektródájának pillanatnyi értékével befolyásoljuk. Az ilyen jellegű oszcillátorokat összefoglaló néven VCO-nak hívjuk (VCO = Voltage Controlled Oscillator = feszültség vezérelt oszcillátor).


4.3.3. ábra


4.3.4. ábra


A frekvenciamodulált jelek demodulálására számos módszer ismeretes. Egy gyakran használt elvet mutat a 4.3.4. ábra. Eszerint először megállapítjuk a modulált jel nullátmeneteinek időpillanatát. Minden ilyen időpillanatban indítunk egy billenőkört, amely állandó szélességű és amplitudójú impulzust kelt. Ennek az impulzussorozatnak a középértékét egy aluláteresztő szűrővel (kváziintegráló áramkörrel) állítjuk elő. A kimeneten az eredeti moduláló jel(hez hasonló) jelenik meg. A 4.3.5. ábra ennek az elvnek a számítógépes szimulációjával modellezett áramkör jelformáit tartalmazza. Megtaláljuk a bináris moduláló jelet, a modulált jelet, a nullátmeneteket jelző keskeny impulzusokat, amelyek egy billenőkört működtetnek. A kimenőjelet két változatban is láthatjuk: az egyiknél a kimeneti szűrő az említett kváziintegráló áramkör, míg a másik esetben egy Butterworth típusú aluláteresztő szűrőt használtunk.


4.3.4. ábra


A teljesség kedvéért a 4.3.6. ábrán mutatunk egy fázismodulált jelet is. A moduláló jel itt bináris, ennek pillanatnyi értékét őrzi a modulált jel fázisa. Ezt a fajta modulációt elsősorban digitális jelek átvitelénél szokták alkalmazni.


4.3.6. ábranext up previous
Következő : Frekvencia-szintézis | Tartalomjegyzék | Előző : Különböző oszcillátorok


1999-09-23