next up previous
Következő: Kapu-áramkörök | Tartalomjegyzék | Előző: Önzáró (blocking) oszcillátorok

Művonalak és alkalmazásaik

A tápvonalelméletből (távíróegyenletekből) ismeretes, hogy folyamatosan elosztott L-C paraméterekből álló vonalak alkalmasak az elektromos jelek - többé-kevésbé alakhelyes - késleltetésére. Ennek oka az, hogy az 5.9.1. ábra szerinti helyettesítő képpel rendelkező hálózatokban az elektromágneses hullámok terjedési sebessége a fény sebességénél lényegesen kisebb lehet. (Ilyen hálózat pedig sok van: szinte nincs is más. A vezetékpárok, a sodrott huzalok, az árnyékolt kábelek stb. mind ilyenek.) (Koncentrált - valóságos - induktivitásokból és kapacitásokból is készíthetünk természetesen az ábrán feltüntetett kapcsolású hálózatot. Ezeket késleltetőknek, művonalaknak nevezik, felhasználásuk igen változatos.)


5.9.1. ábra


A továbbiakban nagyon röviden áttekintjük a hullámvezetők, művonalak azon tulajdonságait, amelyek impulzustechnikai alkalmazásukat alapozzák meg, illetve amelyek miatt bizonyos kényelmetlenségeket kell leküzdenünk. A magyarázattal általában adósok maradunk, csak a legfontosabb fogalmakat, jelenségeket soroljuk fel. (Az Elektrodinamika c. tantárgy majd szolgáltatja a szükséges elméleti hátteret.) Két párhuzamos vezeték véges hosszúságú szemközti darabjainak mindig van egymáshoz képest kapacitása. Ha áram folyik rajtuk keresztül, mágneses tér épül fel körülöttük, tehát induktivitásuk is van. A hosszegységre vonatkoztatott kapacitás és induktivitás nyilván függ a geometriai viszonyoktól, valamint a vezetékpárt körülvevő anyag elektromos és mágneses tulajdonságaitól. A művonalak legfontosabb jellemzői: a késleltetési idő, és a hullámellenállás. A hosszegységre eső késleltetés a hosszegységre eső induktivitásból és kapacitásból a következőképpen számolható:

\begin{displaymath}\tau ^\prime = \sqrt{L^\prime C^\prime}.\end{displaymath}

A hullámellenállás rendkívül fontos fogalom. Azt az ellenállást jelenti, mellyel a művonal végét lezárva, nem kapunk reflektált hullámot (vagyis a művonal úgy viselkedik, mintha végtelen hosszú volna):

\begin{displaymath}Z_0 = \sqrt{ {L^\prime \over C^\prime }}.\end{displaymath}

A vonal végén használt bármely egyéb impedancia esetén mindig keletkezik reflektált hullám. A reflexiós tényező (a beeső és a visszavert hullám amplitudójának viszonya) egy adott hálózatban:

\begin{displaymath}\Gamma = {R-Z_0\over R+Z_0}.\end{displaymath}

Az impulzustechnikai alkalmazások szempontjából nagyon fontos az extrém (zérus és végtelen) ellenállásokkal lezárt művonalak viselkedése bemeneti feszültségugrások hatására. Az alapjelenségeket az 5.9.2. ábrán tekinthetjük át. (Feltételezzük,hogy a jelgenerátor belső ellenállása megegyezik a hullámvezető hullámellenállásával.) Ha U0 amplitudójú feszültségugrás jelenik meg a bemeneten, akkor - ha a rendszer hullámellenállásával van lezárva - a megfelelő időeltolódással a bemeneti jel a kimeneten megjelenik. Érdemes azonban felfigyelni arra, hohy a művonal bemenetén és kimenetén csak az eredeti feszültség fele jelenik meg - a művonal tehát egy potenciométer egyik ellenállásaként szerepel. Ha a művonal kimenete rövidre van zárva, itt feszültség nyilván nem alakulhat ki. Ez pl. úgy lehetséges, hogy a rövidzárra érkező beeső hullám egy azonos nagyságú, de ellentétes reflektált hullámot gerjeszt. E kettő összege nyilván állandóan zérus. Rövidrezárt művonal esetén a reflexiós tényező tehát $\Gamma = -1$ lesz. Nagyon érdekes a hullámvezető bemenetén kialakuló jel: itt egy - a hullámterjedési idő kétszereséig tartó - határozott szélességű négyszög jelet kapunk. (A hullámvezető bemenetén mindig megjelenik a jelnek, valamint az időben eltolt jelnek a különbsége. Nem meglepő, hogy ezt a kapcsolást differenciáló áramkörnek is titulálják.)


5.9.2. ábra


Ha pedig a művonal távoli végén semmi sincs ("szakadással van lezárva"), akkor a reflexiós tényező $\Gamma = +1$ lesz, a bemeneten egy lépcsős hullámforma jön létre, a kimeneten pedig némi késés után megkapjuk az eredeti jelet. A gondolatkör befejezéséül néhány számot, számértéket említünk. A fénysebességgel kezdjük: az elektronikus szakmában megszokott mennyiséggel operálva azt mondjuk, hogy a fémysebesség 300 m/$\mu $sec. Egy mikrosecundum alatt tehát az elektromágneses hullám 300 métert halad. A hullámvezetőkben ez a sebesség lecsökken körülbelül a felére, harmadára. Egy megszokott vezetéken tehát a jel késleltetése kb. 4-8 ns/m értékű. A vezetékpárok, árnyékolt kábelek hullámellenállása általában 50- 300 ohm közötti értékű. Ennek a viszonylag alacsony értéknek komoly következményei is vannak: Ha azt akarjuk, hogy egy jel a készülékeket összekötő vezetéken reflexió nélkül haladjon át, akkor - legalább a vevő oldalon - hullámellenállással kell e vezetéket lezárni. Ez annyit jelent, hogy 50-300 ohmos ellenálláson kell jelet keltenünk, ami jelentős áramot igényelhet (kicsi ellenálláson csak kicsiny jeleket lehet létrehozni). Másként fogalmazva: ha az átvinni kívánt jel valamely fontos szakasza időben összemérhető a hullámvezető késleltetési idejével, akkor legalább a vevőoldalon hullámellenállással kell a vezetéket lezárni. (Pl. a jel felfutási ideje 50 ns, ezt kell továbbítani egy 10 méter távolságra lévő berendezéshez.) Kritikusabb esetekben pedig az adó oldalon is gondoskodnunk kell arról, hogy a meghajtó generátor belső ellenállása egyezzen meg a hullámellenállás értékével. Ha a fenti feltétel nem teljesül (a jel fontos szakaszai sokkal lomhábbak, mint az átviteli késleltetés), akkor sem szabad elfeledkezni arról, hogy ilyen esetekben az összekötő kábel kapacitásként viselkedik, és a meghajtó generátor egy 50 - 150 pF/m terhelésre dolgozik, ami a jelek felfutási idejét sokszor lerőntja.


next up previous
Következő: Kapu-áramkörök | Tartalomjegyzék | Előző: Önzáró (blocking) oszcillátorok

1999-09-23