next up previous
Következő: Digitális információ soros és | Digitális mérőátalakítók | Előző: Kódtárcsás mérőátalakítók

Digitalizálás analóg-digitál konverterek segítségével

A különböző fajta mérőátalakítók többsége elektromos kimenőjelet szolgáltat. Pontosabb azonban, ha azt mondjuk, hogy szinte minden mérendő mennyiséggel arányos elektromos analóg jel előállítható. Éppen ezért a tisztán elektronikus felépítésű elektromos analóg-digitál átalakítók jelentősége az elmúlt években erősen megnövekedett, pontosságuk pedig más módszerekkel meg sem közelíthetővé fokozódott.


7.3.5 ábra


A 7.3.5. ábrán az egyik legegyszerűbb AD konverter blokkvázlatát rajzoltuk fel. A működés az idődiagram alapján követhető. A vezérlő egységből érkező, a mérést indító jel hatására egy igen nagy linearitású fürészfeszültség előállítása indul meg. Ezzel egyidejűleg kinyílik az a kapu, mely egy nagy stabilitású oszcillátorból származó impulzusokat a számláló bemenetére juttatja. Ez az állapot mindaddig fennáll, míg a fürészfeszültség értéke el nem éri a mérendő feszültség nagyságát. Ezt a komparátor áramkör jelzi, és a kapun keresztül az impulzusok továbbjutását megakadályozza. A mérés során tehát a mérendő értékkel arányos számú impulzus került a számlálóba, és itt a mért érték pl. kettes számrendszerben, digitális formában rendelkezésre áll. Az AD konverterek áramköri részletei tulajdonképpen az előző fejezetekben már mind tárgyalásra kerültek, itt csak azt említjük meg, hogy a komparátor rendszerint nem más, mint egy alkalmasan kiképzett hosszúfarkú pár.


7.3.6. ábra


Az áramkör érdekes változata látható a 7.3.6. ábrán. Ez az előzőtől abban tér el, hogy a fűrészgenerátor helyett egy digitál-analóg konvertert építünk be. Ez a DA konverter legegyszerűbb esetben egy ellenálláshálózat, melynek kapcsolása a 7.3.7. ábrán látható. A hálózat bemenő generátorfeszültségei (U1,U2,U3,...) pl. egy számlálólánc, bistabil multivibrátorainak kollektorfeszültségei lehetnek. Az áramkör alapjában véve kettő egész kitevőjű hatványai szerinti súlyozott összeadást végez. Ha tehát a számláló tartalma időben növekszik, akkor a DA konverter kimenete időben növekvő lépcsőzetes feszültség lesz. A fenti DA konverternek van azonban egy súlyos születési hibája: a benne szereplő ellenállásértékek különbözőek, és a helyes működéshez ezek igen jelentős relatív pontossága szükséges. Az integrált áramköri technika lényegében csak egyforma értékű, vagy nagyságrendileg azonos értéktartományú ellenállások gyártására alkalmas. Ezért a 7.3.8. ábra szerinti megoldás terjedt el.


7.3.7/8. ábra


Az AD konverzió fenti elvéből következik, hogy a mérési idő függ a mérendő mennyiség értékétől, ami a gyakorlatban szokatlan és kellemetlen effektus. Ezen segít az ún. szukcesszív approximációs konverter (7.3.9. ábra).


7.3.9. ábra


Ez nem lineárisan növekvő komparáló feszültséget állít elő, hanem a méréstartomány kettő hatványai szerint felosztott részeivel való összehasonlítás során állítja elő közvetlenül a mérendő érték kettes számrendszerbeni megfelelőjét. A mérés vezérlő része most bonyolultabbá válik; először megállapítjuk, hogy a mérendő mennyiség kisebb, vagy nagyobb-e, mint a mérési tartomány fele, majd ezen vizsgálat eredményétől függően a mérendő mennyiséget a mérési tartomány háromnegyed részével, illetve negyedrészével hasonlítjuk össze stb. Így a mérés befejezésekor a számláló a mért értéket kettes számrendszerben tartalmazza. (Az egész eljárás végsősoron egy egész szám kettes számrendszerbeni megfelelőjének közismert keresése, de tekinthetjük egy optimális stratégiával barkochbázó automatának is.) A mérési idő most csupán a számláló fokozatok számától, vagyis az igényelt mérési pontosságtól függ. Ez az eljárás tehát a nagyobb sebességért cserébe bonyolultabb vezérlőberendezést igényel. A digitális gépek/áramkörök jelenlegi helyzetében azonban ebből semmifajta hátrány nem származik, az approximációs konverterek igen elterjedtek. Sokhelyütt használják az ún. kettős meredekségű AD konvertert is (7.3.10. ábra). Itt egy kondenzátort töltenek meghatározott ideig olyan árammal, mely arányos a mérendő bemeneti feszültséggel. Ezután a kondenzátort fix árammal kisütik. A számlálóra az így kialakuló jel időtartama alatt juttatnak impulzusokat. Kimutatható, hogy a megszámlált impulzusok száma nem függ az impulzusgenerátor frekvenciájának rövididejű változásaitól. Ez nyilván a mérés pontosságát növeli.


7.3.10. ábra


AD konvertereket igen változatos technikai adatokkal hoznak forgalomba, rendszerint egyetlen chip formájában. Ezek legfontosabb technikai adatai: a felbontóképesség és a konverzió időtartama. A felbontóképességet általában bitekben adják meg, pl. 8, 10, 12, 16 bites stb. típusokat vásárolhatunk. A konverzió időtartama érthetően függ a felbontástól, általában 0.5 - 50 $\mu $sec közötti ideig tart egy mérés. Az extrém gyors konverterek ( 10 nsec környéke) eléggé drágák. A kisebb pontosságú, lassabban működő chipek egészen olcsók. Gondoljuk csak arra, hogy digitális multimétereket, digitális lázmérőket, stb. milyen viszonylag kicsiny összegért vásárolhatunk. Eddig csak az AD konverterek mérési elveivel foglalkoztunk. Meg kell azonban ismerkednünk néhány további fogalommal, áramkörrel is. A 7.3.11. ábrán feltüntettük a tágabb értelemben vett konverter vázlatát. Mivel a konverzió igencsak véges idő alatt tud csak lefolyni, a tényleges konverter előtt két fontos részegységnek kell szerepelnie. Ezek a mintavevő, illetve tartó áramkörök. A 7.3.12. ábráról láthatjuk, hogy egy állandóan változó jelet csak úgy tudunk mérni, ha a mintavételi időpontokban a jelből mintát veszünk, és ezt az értéket "megnyújtjuk" annyira, amennyi ideig a konverzió tart.


7.3.11/12. ábra


A két áramkörre láthatunk példát a 7.3.13. és 7.3.14. ábrákon. A mintavevő áramkör feladata az, hogy csak akkor kerüljön a bemenőjel a kimenetre, ha az Uv vezérlőfeszültséggel azt engedéyezzük. Ha Uv negatív, akkor D5 és D6 diódák nyitottak, de az összes többi dióda zárt, a bemenet tehát nem juthat el a kimenetig. Ha Uv pozitívvá válik, D5 és D6 lezárnak, az összes többi diódát viszont nyitvatartja az áramgenerátorokon átfolyó áram. (Érdemes elgondolkodni azon, hogy a digitális áramköröknél megismert ÉS áramkör is elláthatná a mintavevő áramkör szerepét.)


7.3.13/14. ábra


Tartó/jelnyújtó áramkörként nem sok választási lehetőségünk van: egy kondenzátort tölthetünk fel a mintavett jel értékére, és meg kell akadályoznunk, hogy a konverzió ideje alatt ennek feszültsége számottevően csökkenjen. Az ábra szerinti kapcsolásban a negatív visszacsatolás is segít ebben. Befejezésként még megemlítjük, hogy az AD konverterek didalútját részben a félvezető technika fejlődése, részben pedig a kvarckristályok frekvencia-stabilitása alapozta meg.


next up previous
Következő: Digitális információ soros és | Digitális mérőátalakítók | Előző: Kódtárcsás mérőátalakítók

1999-09-23