next up previous
Következõ: DFT - diszkrét Fourier transzformáció Fel: Digitális szûrôk megvalósítása Elõzõ Digitális szûrôk megvalósítása

Egy különleges alkalmazási példa

Az eddig tanultak összefoglalásaként és speciális alkalmazására az alábbiakban mutatunk egy "gyönyörûséges" példát. A 48 ábra a Hewlett-Packard cég zajgenerátorának vázlatát mutatja.

  figure742
48. Ábra

Az álvéletlen jelek forrása egy visszacsatolt shiftregiszteren alapuló generátor. Errôl tudjuk (Elektronika jegyzet, 117. o.), hogy n fokozatú regiszter esetén a kimenôjel tex2html_wrap_inline3349 állapot után ismétlôdik. Ennek ismeretében felrajzolhatjuk az álvéletlen távírójel autokorrelációs függvényét, illetve ebbôl meghatározhatjuk a jel energia-spektrumát a b. és c. ábra részlet szerint . (Az álvéletlen - vagyis ismétlôdô - távírójel autokorrelációs függvénye periodikus lesz, ennek frekvenciaspektruma pedig vonalas és ez a tex2html_wrap_inline3189 függvény szerinti burkoló görbével rendelkezik.)

Ha ezeket az álvéletlen jeleket olyan ideális aluláteresztô szûrôn visszük át, amelyik azt a tartományt bocsátja keresztül, ahol az egyes spektrumkomponensek amplitúdói lényegében állandóak, akkor kimenetként ún. sávlimitált fehérzajt kapunk . Ezt az ideális szûrôt olyan FIR elrendezéssel valósítjuk meg, amelyik a shiftregiszter fokozataihoz kapcsolódik, méghozzá úgy, hogy a súlyfaktorokat a sin(x)/x függvénynek megfelelôen választjuk (d. részlet). A súlyozott összeadó egy mûveleti erôsítôvel felépített rendszer is lehet, ahol a súlyfaktorokat ellenállásokkal állíthatjuk be. A kimeneti jelben az egyes frekvenciakomponensek tehát azonos amplitúdóval szerepelnek, a zaj amplitúdó-eloszlása pedig Gauss-görbe szerinti lesz. (Ez könnyen átlátható, mivel a kimenet nagyszámú álvéletlen -fej/írás- jel összegeként áll elô.)

Ezt a lépcsôs jelet természetesen még egy valóságos (RLC) aluláteresztô szûrôvel simítani szükséges.