next up previous
Következõ: Ismert jelalak amplitudójának mérése Fel: Jelek vizsgálata zaj jelenlétében Elõzõ Integráló voltmérõ

Kváziperiodikus jelek mérése zaj jelenlétében

A zajok integrálással/összegezéssel való eliminálásának technikája periodikus, vagy periodikussá tett jelek esetén is jó eredményekre vezet. Periodikussá úgy tehetünk jeleket, hogy egy-egy triggerjel hatására lezajló folyamatok eredményét összegezzük. Ez az eljárás igen gyakori pl. a neurofiziológiában, a geofizikai mérések egy csoportjában, stb.

Az integrálás csak akkor hatékony, ha igen nagy pontossággal ismerjük a periódusidõt és a fázishelyzetet, vagy a mérendõ és összegezendõ folyamatot ismert jelekkel mi magunk váltjuk ki.

Az integrálás/összegzés megvalósításához a 71 ábra vázlata szerint tex2html_wrap_inline2891 idõközönként k-szor mintákat veszünk a mérendõ folyamatból, és ezt N-szer megismételjük, -- a mért jeleket pedig "csatornánként" összegezzük. A mintavételi folyamatokat indítójelek kedeményezik, - ezeknek természetsen nem kell periodikusaknak lenniük, ha ezek az indítójelek egyúttal a mérendõ folyamatot is azonos módon triggerelik.

Az eljárás értékelésére leginkább a jel/zaj viszony vizsgálata alkalmas. Az összegezés a hasznos jel amplitudóját N-szeresére növeli, ugyancsak N-szeresére növekszik a zajokból származó szórásnégyzet is. Eredõként azt kapjuk, hogy a jel/zaj javulás mértéke N négyzetgyökével arányos. (Ismételten utalnunk kell bizonyos valószínûségszámítási ismeretekre.)

  figure1223
71. Ábra: Mérések megismétlésének hatása a S/N viszonyra

A módszer hatékonyságának illusztrálására a 72 ábrára utalunk. Az ábra felsõ részén az agyból valamilyen (pl. akusztikus) inger hatására kiváltott jelet mutatunk, amelyet egy idegsejtbe bedugott kicsike elektródával detektálunk. Ez a jel kiértékelhetetlenül zajosnak látszik. 64 átlagolás után - az ábra alsó részén -azonban jól látható a tényleges hullámforma, mely már további összegezéssel sem változik lényegesen. - Sikerült tehát olyan folyamatot egyértelmûen rögzíteni, amelyiknél a zaj mértéke az egyedi események amplitúdójánál lényegesen nagyobb.

  figure1249
72. Ábra: A jel/zaj viszony javulása N=64 átlagolás után

Az összegezési eljárás a frekvenciatartományban is értelmezhetõ. Ezért határozzuk meg N számú, egymást T idõközzel követõ delta függvénybõl álló jel frekvenciaspektrumát:


displaymath3731

displaymath3733

A frekvenciakarakterisztikák alakját a 73 ábrán láthatjuk. Az ábra nagyon érdekes: azt mutatja, hogy a minták számának növelésével a karakterisztika egyre inkább ``fésûszerû'' lesz, vagyis csak olyan periodikus jelek tudnak rajta átjutni, amelyek komponensei éppen a karakterisztika ``fogaival'' egyeznek meg. A 74 ábra ennek a ténynek egy speciális alkalmazását mutatja. Itt egy 2OO Hz-es négyszögjel és egy 2OO.1 Hz-es szinuszhullám egy szakasza látható. 16OOO összegezés után csak a négyszögjel marad. A fésüs szûrõ fogainak sávszélessége ez esetben kb. O.O1 Hz !

    figure1273
73. Ábra: Négyszögjel kiszûrése fésûsszûrõvel
74. Ábra: A fésûsszûrõ frekvenciakarakterisztikája


next up previous
Követklezõ: Ismert jelalak amplitudójának mérése Fel: Jelek vizsgálata zaj jelenlétében Elõzõ: Integráló voltmérõ