next up previous
Következõ: Wiener szûrés Fel: Jelek vizsgálata zaj jelenlétében Elõzõ Kváziperiodikus jelek mérése zaj jelenlétében

Ismert jelalak amplitudójának mérése

Egy t szélességû négyszögimpulzus amplitudóját kivánjuk igen széles sávú fehérzaj környezetében megmérni. Mind a zaj, mind a jel egy H ideális aluláteresztõ hálózaton halad keresztül (l. 75 ábra. Vizsgáljuk meg kvalitatíven, hogyan változik az ideális aluláteresztõ kimenetén a jelnek és a zajnak a ngysága. Az ábra jobb oldalán az látszik, hogy H sávszélességének növelésével a kimeneten észlelhetõ jel amplitudója egy határig növekszik, majd gyakorlatilag állandó értékû marad. A kimeneten észlelhetõ zaj H sávszélességének növelésével arányosan nõ. Sejthetõ, hogy létezik egy optimum, amikor a jel már elég nagy, de a zaj még mérsékeltt, vagyis a jel/zaj a legnagyobb értékû. A jel/zaj fogalom igen fontos, számos szakma használja.

  figure1304
75. Ábra: Az illesztett szûrõ elve

A kérdést általánosabban is fogalmazhatjuk. Ha ismerjük a bemenõjel alakját, hogyan kell a hálózat frekvenciakarakterisztikáját megválasztani, hogy a kimeneten megjelenõ jel maximumából a lehetõ legnagyobb biztonsággal következtethessünk a bemenõjel amplitúdójára?

Keressük az alábbi összefüggés maximumát h(t) függvényében (S/N = Signal/Noise ratio = jel/zaj viszony):

tex2html_wrap_inline3755

tex2html_wrap3775

Alaposabb - itt nem részletezett - matematikai elemzés szerint maximális értéket akkor kapunk, ha tex2html_wrap_inline3757, vagyis optimális hálózatválasztás csak a bemenõjel ismeretében lehetséges. (Az esetleg nekünk üzenõ kis-zöld-emberkék jeleit tehát semmiképpen sem tudjuk -- legalábbis kezdetben -- optimális körülmények között detektálni.) Ha a hálózat a jelhez ilyetén módon alkalmazkodik, akkor ún. illesztett-szûrõs jeldetektálásról beszélünk. Természetesen a hálózat frekvenciakarakterisztikája is pontosan meghatározható a tex2html_wrap_inline3757 feltételbõl.

Illesztett szûrõt LRC elemekbõl nem minden bemenõ jelalakhoz lehet készíteni, példának okáért az exponenciális lefutású triggerjel tükrözött változata fizikailag lehetetlen hálózatot tételez fel. Természetesen digitális szûrõvel ez is megközelíthetõ, tetszõleges pontossággal.

Arra a kérdésre, hogy mennyire érdemes az illesztett szûrõs optimumra törekedni, a 76 ábráról kaphatunk némi információt. Ha egy tex2html_wrap_inline2891 szélességû impulzust különbözõ B sávszélességû aluláteresztõn küldünk keresztül, akkor a jel/zaj az ideális esethez képest természetesen rosszabb lesz. A romlás mértékét az ábráról olvashatjuk le. Az is látható, hogy az ideális aluláteresztõ szûrõ sokkal kevésbé érzékeny az impulzus szélességére.

  figure1320
76. Ábra: Illesztett szûrõ optimuma ideális és RC aluláteresztõ szûrõ esetén

Az illesztett szûrõ fogalmához másfajta gondolkodással is eljuthatunk (77 ábra). Tételezzük fel, hogy a bemenõjel két Dirac-deltából áll, amelyek egymáshoz képesti amplitúdóarányát ismerjük. Keressük azt a hálózatot, amely a két jelet -- zaj jelenlétében -- úgy kombinálja, hogy egyetlen mérésbõl minél pontosabb adatot kapjunk a bemenõjel amplitudójára, A-ra.

  figure1326
77. Ábra: Két Dirac-deltából álló jel amplitúdómérésének optimalizálása illesztett szûrõvel

tex2html_wrap_inline3765

tex2html_wrap_inline3767

A hálózatként válasszunk egy nagyon egyszerû digitális (FIR) szûrõt, amelynek egyetlen paramétere (tex2html_wrap_inline3769) ismeretlen. A jel/zaj-ra felírt összefüggés szélsõérték helyének keresése a tex2html_wrap_inline3771 összefüggésre vezet. (Az összefüggés levezetésénél felhasználtuk azt a tényt, hogy a kellõképpen késleltetett zajjelek szorzatának átlagértéke zérus.) A hálózat súlyfüggvénye tehát a bemenõjel tükörképe lesz, - amint azt az elõbbi, általánosabb meggondolásból is láttuk.


next up previous
Követklezõ: Wiener szûrés Fel: Jelek vizsgálata zaj jelenlétében Elõzõ: Kváziperiodikus jelek mérése zaj jelenlétében