next up previous
Következõ: z-transzformációdigitális szûrôk Fel: Digitális jelek feldolgozása Elõzõ Analóg - digitál átalakítók

Mintavételi törvény

 

A folyamatos jelekbôl történô mintavétel igen nevezetes szabálya az ún. mintavételi törvény. Megértéséhez, értelmezéséhez a 33 ábra lesz segítségünkre. Az ábra baloldalán idôbeli "eseményeket" látunk, a másik oldalon a frekvenciatérben vizsgáljuk ugyanezeket. - Kiindulásunk alapgondolata, hogy a mintavételezett jel olyan, hogy egy meghatározott érték feletti frekvenciakomponensei azonosan zérus amplitúdójúak. Ezt sávlimitált jelnek nevezik. - Ebbôl a jelbôl tex2html_wrap_inline2891 idôközönként (tex2html_wrap_inline3203 ismétlôdési frekvenciával) veszünk mintát, vagyis a két jelet összeszorozzuk. A mintavett jeleket is feltüntettük.

  figure535
33. Ábra

A frekvenciatérben is mutatjuk a mérendô jelet, amely az ábra szerint valóban sávlimitált. A második sorban a periodikus impulzussorozat frekvenciaspektrumát látjuk, mely szintén periodikus impulzussorozat lesz, ez tex2html_wrap_inline3203 frekvenciánként ismétlôdik. - Az idôbeni szorzásnak a frekvenciatérben konvolúció felel meg, - így könnyen meghatározhatóvá válik a mintavett jel frekvenciaspektruma is. Ez a spektrum a mérendô jel periodikus ismétlésébôl áll.

Jól látható, ha tex2html_wrap_inline2891 értéke nagyon kicsi, akkor az tex2html_wrap_inline3209 sávhatárú jelek egyedi frekvenciaspektrumai nagyon határozottan különválnak. Ha a mintavételi frekvencia éppen kétszerese tex2html_wrap_inline3209 -nak, akkor az egyes szakaszok még éppen nem lapolódnak át. - Az átlapolódás nagy bajt jelent, - ekkor az eredeti spektrumhoz nem kívánt komponensek is társulnak.

Eddigi megállapításaink összegezéseként az
displaymath3213
összefüggéshez jutunk. Ezt nevezik mintavételi törvénynek. E szabály eléggé sok fontos következményt jelent.

Befejezésül az analóg-digitális átalakítás egy fontos mellékhatásáról kell megemlékeznünk. A 37 ábrán olyan konvertert látunk, amely 2 bit felbontóképességû, vagyis négy szintet képes megkülönböztetni.

  figure566
37. Ábra

A tex2html_wrap_inline2815 függvényt a mért értékek csak közelítik. Az ábrán jól látható az ún. kvantum-nagyság ( q ), a legkisebb, méréssel megkülön-böztethetô bemenôjel. (A bemenôjel szó nem hiba: az ábra abban a szellemben készült, hogy a bemenôjel és a kimenôjel skálája azonos.) Elvben a q értéknek a fele fordul elô maximális hibaként, - konverter szinte sohasem mér hiba nélkül. Ez a gyakorlati alkalmazások egy részében - pl. a hangfrekvenciás jelek digitalizálásánál - kellemetlen hatásként, zajként jelenik meg. - Az ábra jobboldali részén azt az esetet tüntettük fel, amikor e hibahatárok közötti érték elôfordulási valószínûsége azonos. - Ebbôl a hibaeloszlásból a zaj mértéke pontosan meghatározható. Annyit kell errôl megjegyeznünk, hogy 10 - 12 bit felbontásnál jobb konverterek esetén a zaj már elhanyagolható.


next up previous
Követklezõ: z-transzformációdigitális szûrôk Fel: Digitális jelek feldolgozása Elõzõ: Analóg - digitál átalakítók